Seadused / Eeskirjad Narva-Jõesuu / Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord/ Narva

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord/ Narva

Narva 03.08.2006 nr 31


Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord


Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 lõigete 2 ja 31 alusel (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 2005, 37, 280).


1. PEATÜKK


VEEVARUSTUSE JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TEENUSE HINNA REGULEERIMINE


§1. Käesolev veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinna reguleerimise kord reguleerib Narva linna territooriumil vee-ettevõtja poolt osutatava veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenustele hinna kehtestamise korda. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid ja termineid neis tähendustes, mis on toodud Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjades.


§2. Veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenuse hind kujuneb sellisel viisil, et veevarustuse ja reovee, sademevee ja drenaaživee ärajuhtimist toestav ettevõtja (edaspidi – vee-ettevõtja) poolt oleks tagatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusega kehtestatud nõuete täitmine ja kulude katmine.


§3. Veeettevõtja poolt osutatava veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestab Narva Linnavalitsus pärast hinna kooskõlastamist Linnavolikoguga vee-ettevõtja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:


1) eelolevaks aastaks prognoositavate tulude ja kulude eelarve;

2) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse uue hinna kalkulatsioon;

3) majandusaastate audeeritud aruanded ajavahemikul alates veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna eelmisest kehtestamisest kuni taotluse esitamiseni;

4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna suurenemise põhjendus;

5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse eeldatava mahu andmed;

6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse kavandatava hinnamuutuse aeg.


§4. Narva Linnavalitsusel on õigus nõuda vee-ettevõtjalt täiendavaid andmeid, mis mõjutavad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse henna kujundamist.


§5. Veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenuse hinna moodustavad ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni seadusega kehtestatud koostisosad.


§6. Abonenttasu, mis kuulub seaduse alusel veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse eest tasu koosseisu, kehtestatakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise süsteemi pideva korrasoleku ja nõuetekohase toimimise tagamiseks vajalike püsikulude katmiseks. Abonenttasust saadav tulu võib katta kuni 10% nimetatud kuludest. Abonenttasu maksavad kõik kliendid, kelle veevärk ja kanalisatsioon on ühendatud linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.


§7. Tasu tarbitud vee, ning reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise eest kehtestatakse vee, reovee, sademevee, drenaaživee 1 m3 kohta.


§8. Narva Linnavalitsus vaatab vee-ettevõtja taotluse läbi ja annab määruse veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamise kohta 45 kalendripäeva jooksul pärast taotluse saamist.


§9. Vee-ettevõtja taotlus lükatakse tagasi juhul, kui:


1) taotlus ei vasta käesoleva korra nõuetele;

2) taotlus sisaldab ebatäpseid andmeid.


§10. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse kehtestatud hind peab olema avalikustatud vastavalt seaduse nõuetele.


§11. Juhul kui vee-ettevõtja klient suunab ühiskanalisatsiooni reovee, mille reoainesisaldus, mis on ette nähtud Narva Linnavolikogu määrusega kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas, ületab nimetatud normatiivaktiga kehtestatud lubatud väärtused, siis maksab klient vee-ettevõtjale tasu piirväärtusi ületava reostuse puhastuse eest, mis lisatakse reovee ärajuhtimise ja puhastuse põhitariifile.


§12. Sõltuvalt reoainete piirväärtusest kehtestatakse piirväärtusi ületavate reostuste järgmised grupid:


Reostuse grupid

Jrk nr

Reoained

1. reostuse grupp, mg/lSG 1

2. reostuse grupp, mg/lSG 2

3. reostuse grupp, mg/lSG 3

1

KHT(hapniku keemiline tarbimine)

208-440

441-770

771-1100

2

BHT7 (hapniku bio-keemiline tarbimine)

95-200

201-350

351-500

3

Heljum

89-100

101-110

111-120

4

Üldlämmastik

20-30

21-37

38-45

5

Üldfosfor

4-4,5

4,6-5,2

5,3-6

6

Temperatuur

<250С

<270С

<300C

7

Pindaktiivsed ained (anioonsed)

1,29-1,35

1,36-1,4

1,41-1,5

8

Naftasaadused

5,3-5,8

5,9-6,4

6,5-7,0

9

1-alusel. fenoolid

1-1,5

1,6-2,0

2,1-2,5

10

Kloriidid

131-200

201-275

276-350

11

Sulfaadid

131-200

201-275

276-350

12

Rasvained

21-25

26-31

32-39§13. Sõltuvalt reovee piirväärtusi ületavate reostuste grupist kehtestatakse järgmine tasu reovee piirväärtusi ületava reostuse eest:


Reostuse grupp

Tasu piirväärtusi ületava reostuse eest,

krooni 1 m3

Ilma KM-ta,

krooni 1 m3 eest

Koos KM-ga,

krooni 1 m3 eest

SG 1

1,9

14,95

17,64

SG 2

3,8

16,85

19,88

SG 3

5,7

18,75

22,13


§14. Kui reoainete piirväärtus kliendi reovees ületab käesoleva korra §12 3.saastegrupi jaoks kehtestatud piirväärtusi, siis kuni vee-ettevõtja poolt kliendile reovee vastuvõtmise teenuse lõpetamiseni Narva Linnavolikogu määrusega kehtestatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja alusel, maksab klient vee-ettevõtjale tasu piirväärtusi ületava reostuse puhastuse eest lähtudes käesoleva korraga 3.reostuse grupi jaoks kehtestatud tasust, kuid see ei vabasta klienti Narva Linnavolikogu määrusega kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas kehtestatud kahju hüvitamise kohustusest.


2. PEATÜKK


RAKENDUSSÄTTED


§15. Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 25.03.2004 määrus № 13/30 «Narva linna haldusterritooriumil veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord».


§16. Määrus jõustub 14.08.2006.a.


Mihhail Stalnuhhin

Linnavolikogu esimees