Üldinfo / Tootmisprotsess / Joogivee analüüside tulemused

Joogivee analüüside tulemused

Joogivee kvaliteedi kontroll

 

AS Narva Vesi varustab joogiveega Narva, sh Siivertsi linnaosa ja Narva-Jõesuu linna. Ettevõte AS Narva Vesi koostab ühisveevärgist võetava joogivee kontrolli kava igaks kuueks aastaks. Joogivee kontrolli kava on koostatud vastavalt sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded"  nõuetele ning kooskõlastatud Terviseametiga. Joogivee kontrolli kava sisaldab endas:

1) ühe ööpäeva jooksul käideldava vee keskmist kogust aastas;
2) uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu;
3) kontrollproovide võtukohtade arvu ja nende asukohti;
4) proovide arvu iga kvaliteedinäitaja kohta ühe nimetatud ajavahemiku jooksul.

Joogivee kontrollproovide aastane koguarv sõltub linna veevõrku antava joogivee keskmisest ööpäevasest kogusest. Ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteedi kontrolli programmiga on kindlaks määratud konkreetsed joogivee kontrollproovide võtukohad. Narva linnas võetakse joogivee kontrollproove erinevates linnaosades asuvate lasteaedade köögikraanidest:

  • lasteaed nr 9 Muinasjutt, A. Puskini tn 5a;
  • lasteaed nr 18 Punamütsike, Kreenholmi tn 8a;
  • lasteaed nr 31 Sipsik, Juuli tn 13a;
  • lasteaed nr 32 Sädemeke, Pähklimäe tn 5;
  • lasteaed nr 34 Kirsike, Soldinа tn 11;
  • lasteaed nr 37 Cipollino, Kivilinna tn 11.

Siivertsi linnaosas võetakse kontrollproove mõnest elumajast, Narva-Jõesuu linnas aga lasteaiast Karikakar, Karja tn 25.

Joogivee kontroll jaguneb tava- ja süvakontrolliks.

  • Joogivee tavakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee kvaliteedi ja töötlemise (eriti desinfektsiooni) tõhususe kohta. Joogivee tavakontrolli uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu on ära toodud sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded” 3. peatüki paragrahvis 10. Tavakontrolliks võetakse Narva linna ühisveevärgist 31 proovi aastas, Siivertsi linnaosa ühisveevärgist 1 proov aastas ning Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist 4 proovi aastas.
  • Joogivee süvakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee vastavusest kõikidele sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded” paragrahvides 4, 5 ja 6 toodud kvaliteedinäitajatele, välja arvatud radioloogilised näitajad, mida tuleb määrata iga kümne aasta tagant. Süvakontrolliks võetakse Narva linna ühisveevärgist 3 proovi aastas, Siivertsi linnaosa ühisveevärgist 1 proov iga kümne aasta tagant ning Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist 1 proov aastas.

Narva ja Narva-Jõesuu linna ühisveevärgist võetud joogivee kvaliteedi kontrolli tulemused sisestatakse Terviseameti Vee Terviseohutuse infosüsteemi. Lisaks joogivee kvaliteedi kontrollile, mida teeb AS Narva Vesi, võtab ka Terviseamet valikuliselt kontrollproove Narva ja Narva-Jõesuu linnas. Joogivee kvaliteedi näitajatega saab tutvuda allpool ja samuti Terviseameti koduleheküljel.

 

VEE KAREDUS

2024

2023

2022

 

2021

 

Diana Ilus
veepuhastusjaama keemia ja tehnoloogia spetsialist
356 9025