Üldinfo

ÜLEVAATLIK INFO

AS NARVA VESI INVESTEERINGUTE 3 ETAPPI

AS NARVA VESI INVESTEERIMISPROJEKTIDE FINANTSEERIJAD PERIOODIL 2000-2015

 

 

 

 

 

ÜHTEKUULUVUSFONDI PROJEKT “NARVA-JÕESUU LINNA REOVEEKOGUMISALA VEEMAJANDUSPROJEKT

(nr 2.1.0101.10-0079)

 

 

1. Toetuse rahastustaotluse rahuldamise otsus

 

Projekti elluviimise aluseks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 15.11.2012. a juhatuse otsus nr 1-25/200 (18.02.2011. a taotluse rahuldamise otsuse nr 1-25/44 muutmine).


 2. Projekti maht

 

Projekti raames rekonstrueeritakse Narva-Jõesuu linnas:

• 15,07 km olemasolevat joogiveetorustikku;

• 4,6 km olemasolevat isevoolset kanalisatsioonitorustikku;

• 1,9 km survekanalisatsioonitorustikku;

• 1 reoveepumpla.

• Koos torustikega vahetatakse välja 99 hüdranti.


Projekti raames ehitatakse Narva-Jõesuu linnas:

• 4,3 km joogiveetorustikku;

• 13,6 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku;

• 1,6 km survekanalisatsioonitorustikku;

• 3 reoveepumplat.


3. Projekti eesmärgid


Projekti eesmärgina tagatakse:

• kvaliteetne joogikõlbulik joogivesi Narva-Jõesuu elanikele;

• veelekete osakaalu vähendamine;

• reovee infiltratsiooni vähendamine;

• veevarude kaitsmine ja saastatud heitvete hulkade keskkonda sattumise vähendamine;

• veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine Eesti ja Euroopa Liidu nõuete ja direktiividega.


4. Projekti rahastamine


Projekti finantseeritakse kolmest rahastusallikast:

• 74,16% osas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist;

• 12,92% osas Narva-Jõesuu linna eelarvest;

• 12,92% osas AS Narva Vesi omavahenditest.


Projekti kogumaksumuseks on 9 455 264,03 eurot.

 


5. Toetuse saaja ja projekti elluviija


Toetuse saajaks ja projekti elluviijaks on AS Narva Vesi, Kulgu 4, 20104 Narva

 

AS Narva Vesi esindajaks ja projekti elluviimise eest vastutajaks on:

projektijuht Hilje Õunapuu

tel 356 9034

mob 5669 0036

e-post: