NB!

Lugupeetud Narva linna elamurajoonide kinnistuomanikud

 

AS Narva Vesi teostas aastatel 2006-2008 vee-ja kanalisatsioonitorustike ehituse projekti Narva linna 5 (viies) elamurajoonis. Projekti finantseeriti EL Ühtekuuluvusfondi kaasabil. Projekti eesmärgiks oli varustada linna elanikke uue magistraalse veetorustikuga ja pakkuda uut heitvee tsentraliseeritud kanaliseerimise ja puhastamise teenust suuremale osale elumajade omanikest. Praeguseks hetkeks on seda võimalust kasutanud vähem kui pooled majaomanikud, kelle jaoks projekt oligi sisuliselt suunatud.


Käesoleval ajal AS Narva Vesi osutab teenuseid elanikkonnale kasutades üheaegselt nii uut kui ka vana magistraali, mis pole kuigi ratsionaalne, kuna sagedased avariid vanal veejuhtmel põhjustavad inimestele suuri ebamugavusi ja märkimisväärseid finantsilisi kulutusi.

 

Tuginedes ülaltoodule anname Teile teada, et ühisveevärk, millega on liitunud Teie kinnistu lammutatakse ja seoses sellega veevärgi kasutusluba tühistatakse hiljemalt 01.11.2010.a. Selle tõttu meie vahel eksisteeriv leping vee võtmiseks ühisveevärgist kuulub lõpetamisele. Üheaegselt pakutakse Teile liitumise võimalust uue ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniga. Uus ühisveevärk ja- kanalisatsioon on kasutusse antud 2008.a lõpus.

 

Liitumistingimuste saamiseks tuleb omanikul kirjutada avaldus ja esitada koopia kinnistu katastriplaanist. Pärast projekti valmimist, kõikide kooskõlastuste kättesaamist ning veemõõturi paigaldamist teostab AS Narva Vesi kinnistu vee-ja kanalisatsioonisüsteemi liitumise ühiskasutatavate vee-ja kanalisatsioonivõrkudega.

 

Kontaktisik tehniliste tingimuste saamiseks – võrkude spetsialist Sergei Malõhhin tel: 356 9018, 5669 0012.


 

AS Narva Vesi