Projektid / Narva-Jõesuu ÜF 2007-2013 / Lepingud / HÕ-46, HÕ-47, HÕ-48

HÕ-46, HÕ-47, HÕ-48

Projekteerimis-ehitustööde lepingud ning omanikujärelevalve leping


20. detsembril 2012. aastal, sõlmiti AS Narva Vesi peakontoris kolm hankelepingut: kaks projekteerimis-ehitustööde lepingut HÕ-46, HÕ-47 ja ühe omanikujärelevalve lepingu HÕ-48. 


Nimelt sõlmisid AS Narva Vesi ja AS Merko Infra kaks hankelepingut Narva-Jõesuu olemasolevate ühiveevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks ja uute väljaehitamiseks. Kokku rekonstrueeritakse olemasolevaid veetorustikke ca 15 km ning kanalisatsioonitorustikke ca 6,6 km. Kokku rajatakse uusi ühisveevarustustorustikke ca 4,3 km ja kanalisatsioonitorustikke ca 14,7 km.


Omanikujärelevalvet Narva-Jõesuu ühiveevarustus- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööde üle hakkavad teostama firmad Tallinna Linnaehituse AS ja AS Taalri Varahaldus.


Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja laiendamine on Narva-Jõesuu linnale oluline projekt, mille eesmärgiks on tagada linlastele parem veevarustus- ja kanalisatsiooniteenus ning selle parem kättesaadavus. Nimelt vähendatakse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisega Narva-Jõesuu linnas veelekete osakaalu ca 20% võrra, infiltratsiooni ca 25% võrra. Uute torustike ehitamisega suurendatakse aga nende narvajõesuulaste arvu, kellel avaneb võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga. Enne torustiketöid on vaid 63% linlastest võimalik kanaliseerida oma reoveed ühiskanalisatsiooni, peale torustiketöid juba aga 75%-l. Projekti elluviimise tulemusel paraneb oluliselt linna elanike elukvaliteet ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni valdkonnas.


Torustiketöödega kaevatakse üles praktiliselt terve Narva-Jõesuu linn, kuna töid hakatakse teostama järgmistel Narva-Jõesuu tänavatel: L. Koidula, Auga, Nurme, Koidu, Vambola, Vabaduse, Lembitu, Aia, Raja, Pargi, Kungla, Metsa, Mere, Kesk, Sepa, Rahu, Karja, Suur-Lootsi, Kudruküla, E. Vilde, Kalevi, J. Poska, Uus, Vana, Vaikne, Kudruküla, Mäe, Lootuse, Õnne, Jõe, Sulevi, Olevi, Liiva, Linda.


Rekonstrueerimise puhul veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikud vahetatakse välja uute torustike vastu kuni liitumispunktini. Uued torustikud rajatakse samuti kuni kinnistu liitumispunktini. Tööd sisaldavad ka uute torustikuosade (kaevud, siibrisõlmed, hüdrandid) paigaldamist ja väljavahetamist. Osaliselt rekonstrueeritakse ka 2 reoveepumplat ning rajatakse 3 uut reoveepumplat ning üks ühtlustusmahuti peareoveepumplale.


Kõik teekatted, mida on vaja tööde teostamiseks lõhkuda, taastatakse endisel kujul lõhutud teekatte ulatuses.


Torustike projekteerimistööd toimuvad 2013. aastal esimesel poolel. Ehitustööd teostatakse peamiselt aastatel 2013 ja 2014. Tööd terves linnas peavad olema lõpetatud kevadel 2015. aastal.


Mõlema torustiketööde lepingu kogumaksumuseks on kokku 9,20 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd viiakse läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi poolt kaasrahastatava projekti “Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt“ (SFOS nr. 2.1.0101.10-0079) raames, mille tõttu neid finantseeritakse kolmest rahastusallikast: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 74,16% osas, 12,92% osas Narva-Jõesuu linna eelarvest ja 12,92% osas AS-i Narva Vesi omavahenditest.


Lisainfo:

 

Omanikujärelvalve esindaja: Aleks Kappo tel: 554 7308 

Töövõtja esindaja: Leino Lootus, tel: 5680 5306

AS Narva Vesi esindaja: Hilje Õunapuu, tel: 5669 0036