Klient / Liitumislepingu üldtingimused

Liitumislepingu üldtingimused

LIITUMISLEPINGU ÜLDTINGIMUSED                                                                                                            Kehtivad alates 01.02.2022


Narva linnas


1. Üldsätted

1.1. AS-i Narva Vesi liitumislepingu üldtingimused kohaldatakse kõikidele AS-i Narva Vesi poolt sõlmitavatele liitumislepingutele. Iga konkreetse Liitujaga sõlmitud liitumisleping on liitumislepingu eriosa ja liitumislepingu käesolevad üldtingimused on liitumislepingu üldosa.

1.2. Liitumislepingu poolteks on liitumislepingu osas määratud Liituja ja AS Narva Vesi (Vee-ettevõtja).

1.3. Liitumislepingu (edaspidi Leping) kõik tingimused on ette nähtud Lepingus, Lepingu lisades, Lepingu muudatustes, milles lepitakse kokku pärast Lepingule allakirjutamist, ning Lepingu punktis 2.2 viidatud dokumentides.

1.4. Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse lisaks Lepingu sätetele alljärgnevatest õigusaktidest ja nendes kasutavatest mõistetest:

1.4.1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus (ÜVVKS);

1.4.2. Narva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri;

1.4.3. Narva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri;

1.4.4. AS-i Narva Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodika.

1.5. Juhul, kui Lepinguga eriosas kehtestatud tingimused erinevad Lepingu üldosas kehtestatud tingimustest, siis poolte suhtes kohaldatakse eriosaga sätestatut.

2. Lepingu ese

2.1. Lepinguga sätestatakse Liituja omandis või valduses oleva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning Vee-ettevõtja omandis oleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimused.

2.2. Liitumislepingu sõlmimisele eelnevad toimingud ja dokumendid:

2.2.1. Liituja poolt esitatud liitumistaotlus;

2.2.2. Vee-ettevõtja poolt liitumistaotluse alusel väljaantud liitumise tehnilised tingimused;

2.2.3. Liitumise tehniliste tingimuste alusel ja Liituja arvel koostatud liitumisprojekt;

2.2.4. Liitumisprojekti kooskõlastamine Vee-ettevõtja poolt.

2.3. Liitumislepingu alusel teostatavad toimingud.

2.3.1. Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamine Vee-ettevõtja poolt või juhul, kui liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitab Liituja poolt tellitud ehitaja – kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni kontrollimine Vee-ettevõtja poolt;

2.3.2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamine või sisselõike tegemine Vee-ettevõtja poolt;

2.3.3. Seaduse nõutele vastava ja seadusega kooskõlas taadeldud mõõteseadme paigaldamine Vee- ettevõtja poolt kooskõlastatud kohas;

2.3.4. Liitumistasu tasumine Liituja poolt täies ulatuses.

3. Liitumistasu tasumise kord

3.1. Liitumistasu suurus määratakse Lepingus lähtudes Vee-ettevõtja poolt kehtestatud tariifidest ja liitumiskulude tegelikust suurusest.

3.2. Liitumistasu tasutakse järgmistes osades:

3.2.1. Tasu tehniliste tingimuste väljaandmise eest – tehnilise tingimuste väljaandmisel.

3.2.2. Tasu liitumisprojekti läbivaatamise eest – enne liitumisprojekti läbivaatamist Vee-ettevõtja poolt.

3.2.3. Tasu kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise eelarve koostamise eest – eelarve tellimisel Vee-ettevõtjalt.

3.2.4. Kulud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamiseks – Lepingu sõlmisel.

3.2.5. Kulud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamise või sisselõike tegemise eest ühisveevärki ja -kanalisatsiooni – Lepingu sõlmimisel.

3.2.6. Teised liitumistasu osadeks olevad tasud – Lepingu sõlmimisel.

3.3. Tasu kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise eelarve koostamise eest ei võeta juhul, kui Vee-ettevõtja on kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitajaks.

3.4. Liitumistasu tasumine toimub Vee-ettevõtja poolt Liitujale esitatud arvete alusel ülekandmisega Vee-ettevõtja arves määratud pangakontole 10 (kümme) kalendripäeva jooksul arvates arve esitamise päevast.

3.5. Maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab Liituja Vee-ettevõtjale viivist 0,07% päevas tähtajaks tasumata liitumistasult, kuid mitte liitumistasu ületavas summas.

4. Vee-ettevõtja õigused ja kohustused

4.1. Vee-ettevõtja on kohustatud teostama kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamise või teostama sisselõike ühisveevärki ja -kanalisatsiooni 30 päeva jooksul pärast käesolevate üldtingimuste punkti 3.4. täitmist Vee-ettevõtja poolt kooskõlastatud liitumisprojekti alusel.

4.2. Vee-ettevõtjal on õigus lükata edasi Lepingu üldosa punktis 4.1. määratud tähtaja juhul, kui Liituja pole taganud Vee-ettevõtjale pärast Lepingu sõlmimist võimalust alustada tööde täitmist.

4.3. Vee-ettevõtjal on õigus muuta Lepingu üldosa punktides 3.2.4. ja 3.2.5. tasude suurust juhul, kui Vee-ettevõtjast endast sõltumatutel põhjustel ei saanud alustada tööde teostamist 30 päeva jooksul pärast käesolevate üldtingimuste punkti 3.4. täitmist. Seejuures tuleb võtta arvesse, et tööde teostamine võtab aega 7 tööpäeva. Tasude suurus arvestatakse ümber lähtudes kulude suurusest tööde teostamiseks. Vee-ettevõtja teatab Liitujale eeltoodud tasude muutmisest kirjalikult enne tööde alustamist.

4.4. Vee-ettevõtjal on õigus Lepingust taganeda juhul, kui Vee-ettevõtja endast sõltuvatel põhjustel ei saanud alustada tööde täitmist 60 päeva jooksul arvates Lepingu sõlmimise päevast. Lepingust taganemisel liitumistasu tagastatakse Liitujale. Tagastamisele kuuluvast liitumistasust arvestatakse maha Lepingu punktide 3.2.1-3.2.3. ja 3.2.6 ettenähtud tasud.

5. Liituja õigused ja kohustused

5.1. Liituja on kohustatud järgima Lepingu täitmisel õigusaktide ja liitumistaotluse läbivaatamisel Vee-ettevõtja nõudeid.

5.2. Juhul, kui kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamiseks ja selle ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga nõutatakse ehitusloa saamist või ehitusteatise esitamist peab Liituja omal kulul tagama ehitusloa saamise või ehitusteatise esitamise EHR-i.

5.3. Juhul, kui kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ehitatakse Vee-ettevõtja poolt on Liituja kohustatud tagama Vee-ettevõtjale võimaluse alustada tööde täitmist, sh tagama Vee-ettevõtja töötajate juurdepääsu ehitusplatsile ja ehitamiseks vajalike lubade jne olemasolu. Eeltoodud tööde eest tasutakse eraldi poolte kokkuleppe alusel.

5.4. Juhul, kui kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ehitaja ei ole Vee-ettevõtja, on Liituja kohustatud tagama enne kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni valmisoleku sisselõikeks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, mh tagama kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamist vastavalt Vee-ettevõtja poolt kooskõlastatud liitumisprojektile. Liituja on kohustatud esitama Vee-ettevõtjale kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise täitedokumentatsiooni ning võimaldama Vee-ettevõtja töötajale teostada kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ülevaatust.

5.5. Juhul, kui kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitaja ei ole Vee-ettevõtja, siis kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peab olema ehitatud vastavalt Vee-ettevõtja poolt kooskõlastatud liitumisprojektile.

5.6. Juhul, kui Vee-ettevõtja ei teosta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitustöid või jääb kinnistu veevärk ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamata Lepinguga sätestatud tähajaks, siis on Liitujal õigus nõuda Vee-ettevõtjalt leppetrahvi 0,07% Lepingu punktides 3.2.4., 3.2.5. määratud tasude summast iga Vee-ettevõtja kohustuste täitmisega viivitatud päeva eest, kuid mitte liitumistasu ületavas summas. Liitujal on õigus nõuda eelmises lauses määratud leppetrahvi ainult juhul, kui liitumistasu oli tasutud Liituja poolt täies ulatuses.

6. Omandiõigus

6.1. Lepingu järgi liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja kanalisatsioon koos selle oluliseks osaks olevate liitumispunktidega jääb Vee-ettevõtja omandisse.

6.2. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga. Liitumispunkti määrab liitumisprojekt ja liitumispunkt fikseeritakse piiritlusjoonisega.

6.3. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon on liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed, mille ehitab ja mille toimimise eest vastutab kinnistu omanik.

7. Lepingu lõpetamine ja lõppemine

7.1. Leping lõpetatakse Liituja kirjalikul taotlusel, kui ta loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest.

7.2. Lisaks õigusaktides ja Lepingus sätestatud alustele on Vee-ettevõtjal õigus Leping lõpetada, kui 1 aasta jooksul Lepingu sõlmimisest ei ole Liitujast sõltuvate asjaolude tõttu liitumist lõpule viidud. Lepingust taganemisel katab Liituja Vee-ettevõtjale Lepingust taganemise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused.

7.3. Leping lõpeb, kui Lepingu osapooled on täitnud Lepingujärgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusjoonisega ning Liitujal on võimalik saada Lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja/või juhtida ühiskanalisatsiooni reovett.

7.4. Lepingu lõppedes tekib Liitujal õigus veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise lepingu (edaspidi Kliendileping) sõlmimiseks. Veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuseid saab Liituja hakata tarbima üksnes pärast Kliendilepingu sõlmimist.

8. Muud tingimused

8.1. Lepingu kohased liitumistingimused, sh kinnistu alusandmed (kinnistu pind ja sihtotstarve, hoonete kasutusotstarve jne) ning piiritlusjoonis on Kliendilepingu sõlmimisel selle osaks.

8.2. Lepingu kohaste liitumistingimuste muutumisel peab Liituja taotlema nimetatud tingimuste muutmist ning selle kohta sõlmitakse uus liitumisleping. Kui Liituja on rikkunud liitumistingimusi, siis on Vee-ettevõtjal õigus pärast ühekuulist kirjalikku etteteatamist Kliendileping lõpetada.

8.3. Kui Vee-ettevõtja või Liituja taotleb liitumispunkti ümberehitamist, siis toimub see taotleja kulul.

 

Liitumistingimuste üldtingimused PDF