Seadused / ÜVVK liitumise eeskiri Narva

ÜVVK liitumise eeskiri Narva

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri /

 

Narva

 

 

Narva 03.08.2006 nr 29

 

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670; 2001, 102, 668; 2002, 41, 251; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 2005, 37, 280) §5 lõike 21 alusel.


1. PEATÜKK


ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONIGA LIITUMISE KORD


§ 1. Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi - eeskiri) reguleerib suhteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liidetava kinnistu omaniku või valdaja (edaspidi -liituja) vahel Narva linna haldusterritooriumil.


§ 2. Käesolev eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud juriidilistele ja füüsilistele isikutele Narva linna haldusterritooriumil.


§ 3. Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud tähenduses.


§ 4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal asuva kinnistu omanikul või valdajal on õigus kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamiseks (edaspidi - liitumine) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse edaspidiseks kasutamiseks.


§ 5. Liituja maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale tasu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eest (edaspidi - liitumistasu). Veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenuse lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.


§ 6. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omandiõiguse üleminekul ei tule uuel omanikul tasuda liitumistasu, kui ei muutu liitumislepingu tingimused.


§ 7. Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise teenuseid või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisena ning see toimub käesoleva Eeskirja kohaselt. Otsuse, millise teenusmahtude muutmise korral tuleb taotleda uut liitumist, teeb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.


§ 8. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitamine eramaale ja -teedele toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja vahelisel kokkuleppel.


§ 9. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine toimub liituja poolt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale esitatud taotluse (edaspidi – liitumistaotlus) põhjal koostatava liitumislepingu alusel.


§ 10. Liitumistaotlus peab sisaldama:


1) taotleja nime, perekonnanime, sünniaega ja aadressi või juriidilisest isikust taotleja nime, registrikoodi, aadressi, samuti taotluse allkirjastanud seadusliku esindaja nime ja perekonnanime;

2) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;

3) andmeid kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ühisveevärgist;

4) andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reovee koguse ja reostusastme kohta;

5) ettepanekut liitumispunktide asukoha kohta;

6) ettepanekut kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;

7) teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni juhitava reovee reostusastme ja koguse kohta.


§ 11. Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.


§ 12. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus nõuda liitujalt lisaks käesoleva eeskirja §10 punktides 1-7 toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumislepingu koostamiseks.


§ 13. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja vaatab esitatud liitumistaotluse läbi 15 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja võib vajadusel pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 15 kalendripäeva, teatades sellest kirjalikult liituda soovijale. .

§ 14. Liitumistaotus jäetakse rahuldamata seaduses sätestatud juhtudel.


§ 15. Liitumistaotluse rahuldamisel väljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustorustiku projekti koostamisele.


§ 16. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistingimustes määratakse:


1) liitumispunkt (-id);

2) tehnilised erinõuded, sealhulgas torude asetuse sügavus liitumiskohtades ning reovete paisutamise kõrgus;

3) projektdokumentatsiooni kooskõlastamise kord;

4) liitumistingimuste kehtivusaeg;

5) antavа vee maksimaalne kogus ööpäevas ja ööpäevane tarbimisrežiim; ärajuhitava reovee vastuvõtmise erinõuded (kogus, koostis, vastuvõturežiim);

6) erinõuded kontroll- ja mõõteriistadele ning mõõdusõlme ehitamisele.


§ 17. Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ehitusprojekti koostamine, ühendustorustiku, sisendustorustiku ning kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine peab toimuma kehtivate õigusaktide ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt, mis kinnitab Narva Linnavolikogu.


§ 18. Liitumisleping sõlmitakse 30 päeva jooksul pärast koostatud kinnistu liitumisprojekti nõuetekohast esitamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale kooskõlastamiseks, kui ei ole kokku lepitud teisiti.


§ 19. Liitumislepingus määratakse kindlaks:


1) liitumislepingu poolte andmed;

2) liituva kinnistu üldandmed (aadress, katastritunnus, registreerimisnumber, sihtotstarve, pindala, omanik);

3) dokumendid, mille alusel teostatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine (liitumise tehnilised tingimused, projekt, nõuded mõõdusõlmele jne.);

4) liitumiskoha asukoht;

5) liitumistasu suurus ja selle maksmise kord;

6) liitumise kuupäev;

7) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja õigused ja kohustused;

8) liitumislepingu lõpetamise alused;

9) vajaduse korral muud nõuded liitumisele.


§ 20. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus kontrollida võrkude paigaldamist kinnistu piires, mille veevärk ja kanalisatsioon liitub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, samuti osaleda kõigi katsetuste ja sanitaartöötlemiste juures.


§ 21. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega volitatud isikul.


§ 22. Liituja peab tagama, et kinnistust ühiskanalisatsiooni saabuvas reovees, sademevees, drenaaživees sisalduvate reoainete ja ohtlike ainete sisaldus ei ületaks keskkonnaministri määrusega ja Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud piirväärtusi.


§ 23. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus liitumisleping lõpetada:


1) juriidilise isiku registrist kustutamisel, kui tal ei ole õigusjärglast;

2) liidetud kinnistu omaniku surma korral, kui tal ei ole pärijat;

3) muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel.


§ 24. Liitumislepingu lõpetamisel katab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale liitumislepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulud.


§ 25. Liitumislepingu lõpetamisel liituja kulud, mis on seotud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumisega, ja liitumistasu ei kuulu tagastamisele.


§ 26. Liitumisleping lõpeb, kui lepingu osapooled on täitnud lepingujärgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlemisaktiga ning liitujal on võimalus saada lepingukohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reovett. Liitumislepingu lõppemisel liitujal on õigus veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks vee-ettevõtjaga.


§ 27. Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon kuni liitumispunktideni jääb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja omandisse.


§ 28. Liitumistingimuste muutmisel peab kinnistu omanik või valdaja taotlema nimetatud tingimuste muutmist ning selle kohta sõlmitakse uus liitumisleping.


§ 29. Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja või kinnistu omanik või valdaja taotleb liitumispunkti ümberehitamist, toimub see taotleja kulul.


§ 30. Liitumistasu on ühekordne tasu, mis makstakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni liitumisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Liitumistasu peab maksma ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või soovib suurendada ühisveevärgist tarbitava vee või ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee, sademevee, drenaaživee mahtu, kui see nõuab liitumise tehnilise lahenduse muutmist.


§ 31. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu moodustub rahasummast, mis on vajalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja kulude katteks, mis on seotud kinnistu tarbeks ühendustorude ja liitumispunktide ehituse ja rekonstrueerimisega, samuti kinnistu liitumislepingule vastavate teenustega kindlustamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehituse ja ümberehitusega.


§ 32. Liituja maksab liitumistasu 30 päeva jooksul alates liitumislepingu sõlmimise momendist, kui liitumislepinguga ei sätestatud teisiti. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja nõusolekul võib liitumistasu maksta osade kaupa. Sellisel juhul kehtestatakse liitumistasu maksmise kord ja tähtajad liitumislepingu lisaks olevas maksegraafikus.


§ 33. Liitumislepingu järgsete maksetähtaegade viivitamise korral maksab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale viivist, mille suurus on 0,1% päevas maksmata jäetud liitumistasu osast, kui liitumislepinguga ei ole sätestatud teisiti.


§ 34. Kinnistu liitumistingimused peavad olema koostatud järgmiselt, et võimaluse korral minimiseerida nii liitumiskulusid kui ka kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni ehituseks liituja kulusid tingimusel, et see ei riku kolmandate isikute õigusi ja vabadusi.


2. PEATÜKK


RAKENDUSSÄTTED


§ 35. Käesoleva eeskirja sätteid ei kohaldata käesoleva eeskirja kehtivuse alguse hetkeks ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitunud kinnistute veevärgi ja kanalisatsiooni suhtes seni kuni ei teki vajadus nende rekonstrueerimises seoses veevarustuse ja reovee, sademevee, drenaaživee ärajuhtimise täiendavate teenuste kasutamisega.


§ 36. Vallasasjana käibel oleva ja ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga liidetava ehitise veevärgi ja/või kanalisatsiooni, samuti sellise ehitise omaniku või valdaja suhtes kohaldatakse käesolevat eeskirja sel määral, nagu ka kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooniga liitumise, samuti kinnistu omaniku või valdaja suhtes.


§ 37. Narva Linnavolikogu 25.03.2004 a. määrus nr 12/30 „Narva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.


§38. Määrus jõustub 14.08.2006.a.Mihhail Stalnuhhin

Linnavolikogu esimees