Projektid / Narva ÜF 2004-2006 / Liitumise kord

Liitumise kord

1. Õigusaktid


Oma tegevuses juhindub AS Narva Vesi järgmistest õigusaktidest:

1.1. veeseadus;

1.2. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus;

1.3. Narva Linnavolikogu otsusega nr 30 03.08.2006 kinnitatud ühisvärgi ja -kanalisatsiooniga kasutamise eeskiri;

1.4. Narva Linnavolikogu otsusega nr 29 03.08.2006 kinnitatud ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri;

1.5. Narva Linnavolikogu otsusega nr 31 03.08.2006 kinnitatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord;

1.6. Narva Linnavolikogu otsusega nr 48 30.11.2006 kinnitatud ehitusmäärustik.

Kõik nimetatud seadused reguleerivad vee-ettevõtja õigusi ja kohustusi, kes teenindavad nii olemasolevate kui tulevaste klientide vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.


2. Mõisted


2.1. Kinnistu veevärk on ehitiste ja seadmete süsteem, mis asub liitumispunkti kinnistu poolel (sealhulgas ehitisesisene veevärk) ning mis on ette nähtud kinnistu varustamiseks veega.

2.2. Kinnistu kanalisatsioonisüsteem on ehitiste ja seadmete süsteem, mis asub liitumispunkti poolel ja (sealhulgas ehitisesisene kanalisatsioonisüsteem) seadmete süsteem, mis on ette nähtud reovee, sademevee ja drenaaživee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni.

2.3. Piiriks ühisveevärgi ja –kanalisastsiooni ja kinnistu veevärgi ning kanalisatsiooni vahel on liitumispunkt.

2.4. Liitumispunkt asub kuni kahe meetri kaugusel kinnistu piirist.

2.5. Liitumine toimub kinnistu omaniku taotluse alusel.


3. Miks ei ühendata?


3.1. Kanalisatsioon ja veevõrgud ei ole „de jure“ AS Narva Vesi omandis, kuna neid ei ole AS-le Narva Vesi üle antud.

3.2. Võrkude üleandmine peab toimuma ehitusettevõtjalt tellijale seadusega kooskõlas.

3.2.1. Ehitaja annab võrgud üle AS-le Narva Vesi:

3.2.1.1. võrgud on välja ehitatud;

3.2.1.2. on toimunud võrkude survestus;

3.2.1.3. on toimunud võrkude kontroll võrgukaameraga;

3.2.1.4. on võetud joogivee analüüsid;

3.2.1.5. on ette valmistatud tegevusdokumentatsioon;

3.2.2. seejärel informeerib ehitaja tellijat soovist objekt üle anda. Selle järel AS Narva Vesi esitab Linnavolikogule taotluse objekti ekspluateerimiseks.

3.2.3. Enne ekspluateerimisloa väljastamist teostab Linnavolikogu poolt määratud komisjon objekti uurimise ja kontrollib selle kvaliteeti. Samuti küsitletakse kõikide omanike, k.a kommmunikatsioonide (elektrienergia, gaasi- ja telefonivõrgud) omanike, arvamusi ning teisi instantse, nagu seda on päästeamet, tervishoiuamet ja keskkonnamet, pretensioonide olemasolu kohta.

3.2.4. Ainult pretensioonide puudumisel antakse ekspluatatsiooniluba.

3.3. Ekspluatatsiooniloa puudumisel ei tohi kedagi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrku ühendada.


4. Liitumise kord


4.1. TAOTLUS TEHNILISTE TINGIMUSTE VÄLJASTAMISEKS

4.1.1. Ühisveergi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks peab kinnistu veevärgi omanik või valdaja esitama AS-le Narva Vesi avalduse tehniliste tingimuste saamise kohta.

4.1.2. Liitumise tehnilised tingimused on aluseks vee-kanalisatsiooni ühendustoru projekti koostamiseks ning kinnistu ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks.

4.1.3. Eraisikule tehniliste tingimuste väljastamise tasu on 530 krooni, sealhulgas käibemaks.

4.2. EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE

4.2.1. Kinnistu projekti koostamine selle liitumiseks ühisveevärgiga toimub ühisveevärgi –ja kanalisatsiooni rajamisel ning selle käikulaskmine kooskõlas vastavate kehtivate õigusaktidega ning Narva linna ühisveevärgi kasutamise eeskirjadega. Vastavalt Linnavolikogu määrusega ühisveevärgile ja –kanalisatsioonile kehtestatud korrale, kinnistu ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine ning kasutusse andmine peab toimuma vastavuses kehtivate õigusaktidega ning Narva Linnavolikogu poolt kehtestatud õigusaktidega, aga ka Narva Linnavolikugu määrusega. Kinnistu omanik peab koostama projekti, lähtudes Narva Linnavolikogu 30.11.2006 määrusega prg 48 sätestatust tingimustest.

4.2.2. Veevärgi projekteerimisel, rajamisel ja remondil tuleb kasutada vastavat tegevusluba omavaid ettevõtjaid.

4.3. EHITUS

4.3.1. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema rajatud kooskõlas vastavate õigusaktide ja normdokumentidega, samas ka vee-ettevõtja seaduslike ja põhjendatud nõudmistega.

4.3.2. Veevärgi ja kanalisatsioonivõrgu omanikul või valdajal on õigus kontrollida tema kinnistu piirides rajatava veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamist, mis liidetakste ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga, samuti osaleda kõikides katsetustes ja sanitaartöödes.

4.3.3. Narva Linna volikugu määrusega on samuti määratud Narva Linnavalitsuse poolt isik, kes kontrollib kinnistuste veevärgi ja kanalisatsiooni liitumise vastavust ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.

4.3.4. Samuti ei tohi unustada, et pärast veemõõtja paigaldamist tuleb selle plommimiseks kutsuda AS Narva Vesi spetsalist.

4.3.5. Samuti on vajalik AS Narva Vesi spetsialisti kohale kutsumine kaetud tööde kontrolliks enne  kinniajamise teostamist torustike rajamisel.

4.3.6. Ühendada kinnistu veevärk ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga on õigus ainult AS-l Narva Vesi. Selle mittetäitmisel on trahv kuni 18 800 krooni.

4.3.7. Liitumistasu:

4.3.7.1. veevarustus – 1153 krooni, sealhulgas käibamaks

4.3.7.2. kanalisatsioon – 1214 krooni, sealhulgas käibamaks.

4.3.7.3. drenaaživesi – 1214 krooni, sealhulgas käibamaks.

4.4. PÄRAST RAJAMIST VAJALIK DOKUMENTATSIOON

4.4.1. Pärast rajamist tuleb kinnistu omanikul esitada liitumisks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga vastav avaldus koos järgmiste dokumentidega:

4.4.1.1. kooskõlastatud ehitise projekti;

4.4.1.2. kaetud tööde akti;

4.4.1.3. survestamise akti;

4.4.1.4. veearvesti plommimise akti;

4.4.1.5. tegevusskeem/skeem.

4.4.2. Pärast seda allkirjastatakse akt AS Narva Vesi ja kinnistu omaniku vahel.


5. Uude ja vanade võrkude töö


5.1. Pärast uute ühisveevärgi ja –kanalisatsioonvõrkude toimist saavad vanad võrgud kasutusloa töötada täpselt 1 (ühe) aasta. See tähendab, et kinnistute omanikale jääb uute võrkudega liitumiseks ainult üks aasta.

5.2. Aasta pärast lülitatakse vanad ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrgud välja. See tähendab, et need, kes ei ole jõudnud liituda, jäävad ilma veevarustusest ja reovee ärajuhtimisest.