Hange nr 1

Hange nr 1

 

Kutse hankedokumentide koostamise pakkumuse esitamiseks ÜF projekti nr 2.1.0101.10-0079 “Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt” raames projekteerimis- ja ehitustööde sisseostmiseks riigihanke korras ning osalemiseks tellija eksperdina".

 

AS Narva Vesi soovib ÜF projekti nr. 2.1.0101.10-0079 elluviimise eesmärgil osta hankedokumentide koostamise teenust, mille tulemusena koostatud hankedokumentide alusel saab omakorda sisse osta projekteerimis- ja ehitustöid rahvusvahelise riigihanke kaudu.

 

Hankedokumentide koostamise teenuse sisseostmiseks on AS Narva Vesi koostanud lähteülesande, mis määratleb ära sisseostetavate tööde eesmärgi, sisu, mahu ning muud tellija seisukohalt olulised aspektid. Lähteülesanne koos lisadega on kättesaadav allolevalt lingilt “Lähteülesanne nr 1”.

 

Hanketeate avaldamine toimub AS Narva Vesi kodulehel www.narvavesi.ee  alates 07. märtsist 2011. a. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 21. märtsil 2011. a kell 16.30.

 

Pakkumused tuleb saata AS Narva Vesi faksile 35 69 001, e-postile:  või aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.

 

Täiendav info: Hilje Õunapuu, tel. 35 69 034, mob tel 5669 0036, e-post:

 

 

üles riputatud 16.03.2011. a

KÜSIMUSED JA VASTUSED

16.03.2011.a Hankijale laekus Pakkujalt rida küsimusi hanke nr 1 kohta, millele Hankija vastab alljärgnevalt:

 

Pakkuja küsimus nr 1.

Kas tabelis 8 nimetatud eksperdid peavad olema kõik erinevad isikud või võib osa isikuid täita mitut rolli (näiteks üks elektritööde ja automaatikatööde ekspert või üks projekteerimistööde ja mehhaanikatööde ekspert)?

 

Hankija vastus Pakkuja küsimusele nr 1.

Ei, kõik isikud ei pea olema erinevad isikud ning osa isikuid võib täita mitut rolli korraga juhul, kui vastava(te)l isiku(te)l on tabelis 8 võtmeisiku(te)le sätestatud kvalifitseerimistingimused täidetud.

 

 


Pakkuja küsimus nr 2.

Koostatavate hankedokumentide alusel hangitavad tööd ei sisalda reoveepuhasti rajamist. Samas on tabelis 8 küsitud reoveepuhastitega projekti elluviimise kogemust. Kas võin eeldada, et see on eksitus?

 

Hankija vastus Pakkuja küsimusele nr 2.

Lähteülesande tabeli 8 reas „Spetsiifilised kogemused“ on määratletud liigitused valdkonnas „vee- ja kanalisatsioonisüsteemid”, kirjeldades sulgudes lahti, mida need võivad sisaldada. See tähendab, et juhul, kui isik osales ainult puurkaevupumplate (või ainult reoveepuhasti või ainult ... jne) elluviimisel vastava eksperdina 3 (5) aasta jooksul, siis ekspert kõlbab tabelis 8 sätestatud kriteeriumite kohaselt.

 

 

 

Pakkuja küsimus nr 3.

Kas võin eeldada, et tabelis 7 real 1 veerus 2 on märgitud "ehitusjärelevalve" on eksitus?

 

Hankija vastus Pakkuja küsimusele nr 3.

Jah, tegemist on näpuveaga. Lähteülesande tabeli 7 teise rea kululiigiks peab olema „Hankedokumentide (HD) koostamine projekteerimis- ja ehitustööde riigihankeks“

 

 


Pakkuja küsimus nr 4.

HD p 8.5.3.1.8 on märgitud, et Tellijal on on olemas eskiisjoonised, mida tuleb kasutada koostatavas hankedokumentatsioonis. Kas võin eeldada, et nimetatud jooniste korrigeerimist ega täiendavate jooniste koostamist pakkumine sisaldama ei pea?

 

Hankija vastus küsimusele nr 4.

Jah, olemasolevate eskiisjooniste korrigeerimist ega täiendavate jooniste koostamine ei kuulu hankeleping mahtu ega pea sisalduma pakkumuses.